Klachtenregeling

Dit document is ook HIER te downloaden en te printen

1    Klachtenregeling De Beukers

1.1       Voorwoord

NOC*NSF /  KNGU  heeft  ter preventie  van seksuele  intimidatie  in de  sport  een aantal gedragsregels opge- steld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De Beukers zal de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF / KNGU volgen in haar beleid ten aanzien van ‘preventie van ongewenste omgangsvormen’.

Deze klachtenregeling treedt in werking op het moment dat een klacht over een ongewenste omgangsvorm

(zie artikel 2.2.k) officieel wordt ingediend.

  • Indien aangifte van ‘ongewenste omgangsvormen’ bij de Politie en de NOC*NSF / KNGU is gedaan, heeft
  • De Beukers geen verdere rol in de afhandeling van de klacht.
  • Indien aangifte van ‘ongewenste omgangsvormen’ achterwege blijft, zal De Beukers trachten te bemiddelen om een interne oplossing te vinden.

 

1.2     Begripsbepaling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

a) Vereniging: Gym-, Dans- en Turn vereniging De Beukers Edam  verder  te  noemen “De Beukers”.

b) Het bestuur: Het Dagelijks Bestuur van De Beukers, verder te noemen DB.

c) Klacht: een klacht is een uiting van ongenoegen van een lid over een voor hem persoonlijk overkomen ongewenste omgangsvorm.

d) Leden: onder leden worden alle personen verstaan die een lidmaatschap met De Beukers hebben aangegaan. Onder leden vallen naast de reguliere leden ook leiding, vrijwilligers, stagiaires. Tevens kunnen ex-leden die uiterlijk tot voor drie jaar een lidmaatschap bij de vereniging hadden een beroep op deze klachtenregeling doen.

e) Klager: het lid dat zich met een klacht tot de vertrouwenspersoon wendt, dan wel een klacht inzake ongewenste omgangsvormen bij het DB indient.

f) Beklaagde: het lid tegen wie de klacht is gericht.

g) Seksuele intimidatie op de werkplek, sport, of in studiesituatie: bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.

h) Discriminatie: discriminatie betreft het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen groepen of individuen ten  aanzien  van  geloof,  levensovertuiging,  seksuele  geaardheid,  ras,  sekse,  politieke  gezindheid, huidskleur en uiterlijk of anderszins zoals bedoeld in artikel 1 van de Grondwet. Dit op zodanige manier dat het de waardigheid en of lichamelijke integriteit van de klager aantast.

i) Agressie en geweld: agressie en geweld betreffen voorvallen waarbij het lid psychisch of fysiek lastig wordt gevallen, geïntimideerd, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks ver- band houden met het verrichten van arbeid of het volgen van gymles(sen) bij de vereniging.

j) Pesten: bij pesten gaat het om systematisch sterk hinderen, lastigvallen of lichamelijk of geestelijk ongemak   Pesten  binnen  de  vereniging  is  het  systematisch  uitoefenen  van  psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen waarbij klager  niet meer opti- maal kan functioneren binnen de vereniging.

k) Ongewenste omgangsvormen:  in  deze  klachtenregeling  worden  onder  ongewenste  omgangsvormen verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

l) Vertrouwens Contact Persoon: twee door het DB aangewezen onafhankelijke functionarissen ( één man en één vrouw) tot wie  de klager en/of de beklaagde zich met een klacht inzake ongewenste omgangsvormen kan Verder te noemen VCP.

Daar waar in deze klachtenregeling hij, hem, zijn, lid of leden worden gebruikt, worden zowel de mannelijke als vrouwelijke leden bedoeld, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

 

1.3     De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

a) Het DB stelt in ieder geval twee vertrouwenspersonen ( één man en één vrouw) aan.

b) De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval de volgende taken:

–      fungeren  als  aanspreekpunt  voor  leden  die  met  ongewenste  omgangsvormen  worden  geconfronteerd. Dit betreft zowel de klager als de beklaagde.

–      is overdag telefonisch met een 06 nummer bereikbaar

–      opvangen en verlenen van zorg aan klagende of beklaagde leden

–      adviseren van de klager over eventueel te nemen stappen

–      begeleiden en ondersteunen van leden die overwegen een klacht bij het DB in te dienen

–      op verzoek van de klager, het ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een interne oplossing

–      in geval van ontstentenis van de  klager; mede zorg dragen dat er  aangifte  bij de  Politie  en de NOC*NSF / KNGU wordt gedaan

–      jaarlijks  uitbrengen  van  een  verslag  aan  het  DB over  het  aantal  klachten  en  de  aard  van  deze klachten. De beschrijvingen zijn anoniem.

c) De VCP verricht geen handelingen ter uitvoering van zijn taak dan met toestemming van het lid dat de klacht heeft ingediend.

d) De VCP kan weigeren een klacht in behandeling te nemen op grond van onderstaande punten:

–      verschoning (met geldige redenen onttrekken, b.v. in geval het familie betreft)

–      persoonlijke omstandigheden

–      als de klacht niet direct betrekking heeft op de ongewenste omgangsvorm zoals in deze regeling bedoeld.

De VCP is voor de uitvoering van zijn taken uitsluitend verantwoording schuldig aan het DB, waarbij vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd.

VCP‘ers mogen niet wegens het behandelen van een klacht of uit hoofde van hun functie als VCP binnen de vereniging worden benadeeld.

Het DB biedt de VCP de nodige faciliteiten aan ten behoeve van de uitvoering van zijn taken.

2     Beleid De Beukers

2.1     Bestuursverklaring

a) Als onderdeel  van  het  arbeidsomstandighedenbeleid  voert  De Beukers een  beleid  ter voorkoming  en  bestrijding van ongewenste omgangsvormen door:

–     de risico’s van ongewenste omgangsvormen te inventariseren en te evalueren

–     interne publiciteit waardoor het onderwerp herkenbaar en bespreekbaar wordt

–     leidinggevenden te wijzen op de uitingsvormen van ongewenste omgangsvormen en het voorkomen daarvan

–     het instellen van een klachtenprocedure en het aanwijzen van vertrouwenspersonen (VCP).

–     de verplichting van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor elk bestuurslid en elke leidinggevende.

2.2     Taak leidinggevende

a) De leiding, kader en bestuur moet laten merken dat ongewenste omgangsvormen ontoelaatbaar zijn en indien nodig hiertegen optreden. Hij/zij kan daarbij zo nodig een bemiddelende rol vervullen.

2.3     Wat te doen

a) Bij ongewenste  omgangsvormen  is  het  vaak  het  beste  de  ander  dadelijk  duidelijk  te  maken  dat zijn/haar gedrag ontoelaatbaar is en moet   Zonodig kan daarbij de tussenkomst  van de leiding of een VCP worden ingeroepen.

Het  is  belangrijk  dat  ongewenste  omgangsvormen  bespreekbaar  zijn  of  bespreekbaar  worden  ge- maakt. Vaak kan alleen al daardoor een oplossing worden gevonden. Voor veel mensen rust er een taboe op het onderwerp. Benadeelden durven soms niet voor het probleem uit te komen.

Vaak is er dan wel iemand in de omgeving die daarbij kan helpen. Het kan goed zijn die aan te spre- ken en bijvoorbeeld mee te nemen voor een gesprek met de leiding, een VCP en/of DB.

b) Zie de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’ van het NOC*NSF in hoofd- stuk 1.

2.4     Sancties

a) Afhankelijk van de aard van de klachten kunnen ongewenste omgangsvormen leiden tot maatrege- len tegen de veroorzaker, zoals:

–     berisping

–     schorsing

–     overplaatsing

–     royement

–     aangifte

Voor op het publiciteitsbord:

Meld seksuele intimidatie binnen De Beukers aan onze vertrouwenspersoon:

Functie vacant                          Telefoon  02993 xxxxx  –  06 xxxxxxxx

of neemt direct contact op met het KNGU / NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie: Het KNGU / NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 202 5590 (€ 0,10 / min.).